Deserve Honour ... být hoden cti

Projekt DH48 - informace pro investory

V rámci projektu DH48 o.s. a na jeho zdárné uskutečnění se podílejí společně organizace DH48 o.s., Městská část Praha 8 a fyzické i právnické osoby (nezisková sdružení, s.r.o., a.s. atp.) Nedílnou součástí tohoto projektu je podpora Městské části Praha 8 ve formě poskytnutí prostorů pro budoucí realizaci na dobu určitou 20 let za zvýhodněných podmínek vůči DH48 o.s. Občanské sdružení DH48 o.s. hledá pro uskutečnění tohoto projektu partnery, sponzory, sympatizanty i anonymní dárce, kteří by pomohli a uskutečnit do zdárného konce myšlenku multifunkčního kulturního a sportovního centra zaměřeného na rozvoj dětí, mládeže i dospělé klientely.

Pro realizaci projektu již bylo zajištěno:

 • uzavření nájemní smlouvy s Městskou částí Praha 8
 • zahájení správního řízení
 • stavební a projektová dokumentace
 • rozpis nákladů na rekonstrukci stavby ke kolaudačnímu řízení

Nyní se celý projekt nachází ve fázi, kdy bylo vydáno stavební povolení, takže již k uskutečnění deklarovaného záměru nic nebrání a celý projekt je ve fázi realizace, která musí, dle smlouvy, být dokončen k 28. 2. 2013. Naše sdružení se tímto obrací na všechny zájemce, kterým není rozvoj dětí a mládeže lhostejný a chtějí se aktivně se spojit s myšlenkou multifunkčního centra. Tento projekt navazuje na léta připravovaný projekt Opusťte ulice, který řešil prevenci dětské kriminality tím, že jim nabízel kvalitní a komplexní program volnočasových aktivit. Projekt Opusťte ulice měl být alokován na Praze 1 a prošel komplexním schvalovacím procesem. Přelomovou událostí se stala možnost získat dlouhodobý pronájem kapacitně, dispozičně i lokačně vhodných prostor na Praze 8 a podpory Městské části Praha 8 našemu projektu. Proto jsme zaměřili svoje úsilí na vybudování potřebného zázemí pro projekt na nové adrese.

Osloveným nabízíme participaci na dlouhodobém projektu, který bude fyzicky alokován v Praze 8 a bude transparentně působit na rozvoj dětí a mládeže v umělecké a fyzické rovině. Pro korporátní klientelu nabízíme zahrnutí našich programů do palety služeb pro podporu personální politiky, takže děti jejich zaměstnanců budou moci navštěvovat naše programy za zvýhodněných podmínek. Zároveň nabízíme pasivní i aktivní propagaci dobrého jména podporovatele a jsme ochotní, po vzájemné domluvě a při ve shodě s cíly a zásadami našeho sdružení, přizpůsobit náš program tak, aby podporovateli více vyhovoval

Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o podporu a pomoc s uvedenými projekty a aktivitami DH48

Představení projektu

Naším cílem je ucelený rozvoj jedince a to nejen po fyzické, ale i psychické, znalostní, umělecké a osobnostní rovině. Náplní občanského sdružení Deserve Honour 48DH o.s. se zaměřuje na oblast literárního, výtvarného, hudebního a dramatického umění. V rámci této myšlenky bychom se i nadále rádi aktivně angažovali v následujících programech, které jsou zaměřeny především na věkovou skupinu dětí a mládeže. Ve spolupráci s městskou částí Praha 8 jsme získali po předchozích výběrových řízeních prostory na adrese Praha 8 - Karlín, Křižíkova 85, které jsou vhodné k námi zamýšlenému programu. Sounáležící činnosti nezbytně nutné pro realizaci našeho záměru jsou přestavba spojená s rekolaudací stávajícího prostoru na školicí středisko a cvičební prostor.

Výstavba multifunkčního a školícího prostoru na adrese Praha 8 - Karlín, Křižíkova 85. Jedná se o dvoupodlažní školící prostor umožňující nezávislé provozování i nesourodých aktivit s plně funkčním odděleným kapacitně vhodným sociálním zázemím pro muže a ženy. K prostoru se váže dvacetiletá pronájemní smlouva s Městskou částí Praha 8. Podmínkou naplnění této smlouvy je investice do přestavby ze stávajícího stavu na výše jmenovaný multifunkční školící prostor. Plánovaná investice – podmiňující dodržení oboustranného závazku – činí 2.5 milionu korun. Doba realizace dostavby a uvedení do provozu multifunkčního centra je šest kalendářních měsíců počínaje dnem ohlášení povolení stavby. Z toho vyplývá prostor pro generálního sponzora, dílčí sponzory a libovolné finanční dary od fyzických i právnických osob, kterou mohou, ale i nemusí být, členy či sympatizanty tohoto projektu.

Aktivity zaměřené na rozvoj mládeže se zaměřují na poskytnutí dostatečného prostoru a kreativního vedení pro vzdělávací a kulturní programy určené dětem a mladistvým. Cílem je poskytnout paletu hudebních, výtvarných, literárních a dramatických programů, které nabídnou dětem nejen z blízkého okolí možnost, rozvíjet svoji fantazii a um za vedení zkušených lektorů. V této oblasti máme bohaté, více jak desetileté zkušenosti, kdy naši členové buď organizovali nebo přímo iniciovali různé projekty zaměřené na rozvoj mládeže. Navazujeme tak na zajímavý projekt Opusťte ulice, který byl zaměřen na děti ze sociálně slabších a rizikových skupin a byla jim nabídnuta možnost volnočasových aktivit, které byly v oblasti sportu, kultury a rozvoje osobnosti. Na tomto projektu spolupracovali herci pražských divadel, lektoři filozofické fakulty Karlovy univerzity i její studenti.

V hudební oblasti se opíráme o zkušenosti profesionálních lektorek jednotlivých hudebních nástrojů jako např. Beaty Altior na housle, zpěv a starou hudbu, nebo uměleckých souborů, které mají svoji produkci přizpůsobenou i dětskému publiku. Naše podpora hudebních aktivit se ale neomezuje pouze na svět dětí a na naše prostory. V loňském, roce jsme společně se sponzory organizovali Adventní koncerty v nedalekém kostele sv. Cyrila a Metoděje, ve které vystoupila mj. hudební skupina Ludus Musicus.

Ve výtvarné a dramatické oblasti připravujeme semináře a kurzy společně s dalšími občanskými společnostmi, spolky a osobnostmi, které se věnují výuce dramatického umění a loutkovým divadlem. Opíráme se nejen o letité zkušenosti našich umělců, jako je Michaela Bartoňová s divadlem Tineola, ale také o zahraniční lektory a umělce z Evropy i Asie včetně Japonska. Pod tuto oblast kreativního rozvoje zahrnujeme i kurzy čajového obřadu.

Literární aktivity v našem pojetí vytváří prostor nejen pro vlastní tvůrčí psaní a setkávání se s renomovanými autory nebo zajímavými osobnostmi, ale též pro schopnost přesně formulovat své názory a umět pracovat s hlasem. Jsme přesvědčeni, že rétorická rovina našich kurzů pro děti je dobrým i nezbytným základem pro uplatnění našich malých klientů v pozdějším věku a to nejen v zaměstnání. Schopnost přesně vyjádřit své pocity a umět je srozumitelně přednést umožňuje předcházet konfliktům, navazovat přátelství a spolupráci nebo úspěšně prezentovat výsledky své práce.

Všechny naše aktivity se zaměřují především na rozvoj talentu a jedinečnosti každého z našich členů. Mladým lidem nabízejí nenásilnou formou příjemné a hravé vyžití, mladistvým umožňují vyniknout nad svými vrstevníky a lépe se připravit do dalších fází svého života. Všem zároveň nabízí kultivovanou alternativu k trávení volného času bez potřeby být členem velké mládežnické organizace. V kombinaci s podporou rozvoje fyzické stránky tak dochází k ucelenému souboru rozvoje osobnosti.

Chceme vytvořit multifunkční prostor, kdy při prováděných aktivitách zbouráme předěl mezi jevištěm a hledištěm, přednášejícím a posluchačem, divákem a účinkujícím, učitelem a žákem. Proto je třeba vzít na zřetel, že z tohoto základního prvku vyplývá charakter prováděných aktivit volnou zábavnou formou, která by měla nejlépe začlenit děti a mládež do dění ve smyslu myšlenky DH48.

DH48 do projektu vkládá:

 • zastřešení
 • držitel dvacetileté smlouvy od Městské části Praha 8
 • výuka dětí (kurzy, semináře)
 • výcvik PCMTP, DH Gym
 • výcvik DHS
 • úhrada nájemného a sounáležitých služeb (energie, telefony, bankovní účty, poplatky)
 • odměny instruktorů a trenérů sdružených v DH48
 • provoz centra (dezinfekční a sanační prostředky)
 • sportovní a technické vybavení

DH48 o.s. očekává od podporovatelů:

 • rekonstrukci stávajících prostor
 • investice (rozpočty a stavební plány na vyžádání vážným zájemcům)

Rozvrh využití multifunkčního centra DH48:

DEN DOBA PROGRAM
Pondělí až pátek 07:00 – 09:00 řízený program (podnikatelé)
09:00 – 13:00 volný program (samostatná činnost skupin nebo jedinců)
13:00 – 16:00 volnočasové aktivity děti vyhrazeny DH48
16:00 – 21:30 aktivity DH48 pro dospělé klienty
sobota, neděla semináře, denní a dvoudenní workshopy

Podporují nás:privatekontaktygalerieCopyright © 2010 - 2013 Deserve Honour 48 DH. Všechna práva vyhrazena. Správce webu: Honza Mlejnek - honza@silapaa.cz