Deserve Honour ... být hoden cti

Informace o našem občanském sdružení

Občanské sdružení Deserve honour 48 dh sdružuje zájemce o ucelený rozvoj osobnosti a fyzické zdatnosti. Rozvoj fyzické zdatnosti realizuje formou sportovní sekce, která se zaměřuje na výuku tradičních orientálních bojových umění s přihlédnutím k podmínkám a potřebám moderní společnosti. Kulturní sekce si bere za úkol rozvoj vlastní osobnosti, kdy zvláštní pozornost věnuje kreativním dovednostem, sebeuvědomění, empatie a psychické odolnosti. V kreativní rovině se zaměřujeme zejména na podporu hudebních, výtvarných, dramaturgických a literárních aktivit. V aktivitách, které podporujeme, tj. ve výuce, seminářích, soustředěních, kurzech, sezeních, přednáškách, koncertech, workshopech a dalších sdužovacích ativitách se opíráme o zkušenosti odborníků a mistrů, osobností i umělců z širokého spektra naší společnosti i zahraničních kultur. Důraz klademe na získání praktických dovedností a návyků, které učiní z mladého zvídavého, ale hledajícího člověka dospělého sebevědomého občana společnosti, který respektuje zvyky a tradice, má vědomou úctu k autoritám a rodině, opírá se o hodnotový žebříček a pravidelný vnitřní řád, posiluje svoji kondici, vnímá situaci a potřeby svého okolí a uvážlivě na ně pozitivně reaguje.

Naším cílem je ucelený rozvoj jedince a to nejen po fyzické, ale i psychické, znalostní, umělecké a osobnostní rovině. Cílem občanského sdružení Deserve Honour 48dh o.s. je tedy rozvíjet tradičními metodami dispozice člověka, aby se stal samostatným a přínosným nejen pro svoje bezprostřední okolí, ale celou společnost. Jsme přesvědčeni, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze kombinací pravidelnými setkáními (např. při výuce bojových umění, nebo uměleckých workshopech a seminářích) a souběžně probíhajícími konzultacemi, diskuzemi a přednáškami na témata, která jsou důležitá pro zdravý rozvoj osobnosti. Zde se opíráme o tradiční filozofie každého z probíraných oborů (výtvarné umění, loutkářství, dramatické aktivity…) tak i fylozofii výuky bojových umění východního stylu, které kladou důraz na úctu k tradici, vnitřní přesvědčení, správné vzory, loajalitu, čest, respekt z protivníka atd. Naším cílem je oprostit výuku od prázdných slov a efektních gest a vést naše členy k cílevědomým krokům a zodpovědným volbám. Jsme přesvědčení, že jenom tak mohou plnit svoji roli ve společnosti a jejich znalosti, návyky, schopnosti a dovednosti budou přínosem nejen pro ně samotné, ale i jejich okolí a to zejména v krizových a zátěžových situacích, kdy je nezbytně nutné činit výhradně správné, účinné a účelné kroky, umět rychle a věcně volit prostředky, zohledňovat okolí a účinně eliminovat případné ohrožení způsobem, který bude společensky přínosný.

Naše snažení navazuje na předešlý projekt Opusťte ulice, který byl zaměřen na děti ze sociálně slabších a rizikových skupin a byla jim nabídnuta možnost volnočasových aktivit, které nabízí naše sdružení v oblasti sportu, kultury a rozvoje osobnosti. Na tomto projektu spoluptracovali herci pražských divadel, lektoři fylozofické fakulty Karlovy univerzity i její studenti. Chceme vytvořit multifunkční prostor, kdy při prováděných aktivitách zbouráme předěl mezi jevištěm a hledištěm, přednášejícím a posluchačem, divákem a účinkujícím, učitelem a žákem. Proto je třeba vzít na zřetel, že z tohoto základního prvku vyplývá charakter prováděných aktivit volnou zábavnou formou, která by měla nejlépe začlenit děti a mládež do dění ve smyslu myšlenky DH48. Chceme co nejvhodnější formou reflektovat jedinečnost každého z našich členů a s využitím možností a charakteru dané aktivity s nejvyšší možnou měrou rozvíjet individualitu každého jedince. Reagujeme tímto na skutečnost, kdy kvalitní školní výuka bohužel nemá možnost dosáhnout individuální výuky z důvodu vysokého počtu žáků či studentů a vysoké finanční nárokovosti na druh míněného studia. V rámci této myšlenky se zaměřujeme na spolupráci s úžeji a oborově zaměřenými občanskými sduženími, profesními spolky a odborníky a ve spolupráci s nimi připravujeme a realizujeme komplexnější programy, které umožňují našim členům harmonický rozvoj v celé šíři jejich osobnosti. Jako příklad můžeme uvést hudební soubor Rottirnello ( www.riternollo.cz ), který pořádá letní hudební školu; literární servery typu Písmák ( www.pismak.cz ), jež vytváří platformu pro autorskou tvorbu; výtvarné workshopy Tineola pod vedením loutkářky Míchaely Bartoňové ( www.tineola.cz ) a další podobné aktivity. Ve spolupráci s těmito a dalšími subjekty i konkrétními experty, jakým je například orientalista Jakub Zeman (viz. www.jakubzeman.cz ) předkládáme našim členům pestrou paletu možností rozvoje jejich osobnosti již od dětského věku. V souladu s jejich fyzickým rozvojem tak může každý z našich členů najít přirozenou cestou svojí vlastní identitu a vhled do společnosti, ve které žije.

Naší vizitkou je, že jsme zaujali četné odborníky a mistry na různá umělecká, kulturní i bojová umění a techniky, umělce, vědce, sportovce i lidi z kultury a širokých sociálních vrstev a ti jsou už nyní našimi členy nebo sympatizanty a pomáhají nám v organizování našich akcí na nezištném a nesobeckém základě. Protože jednou z našich hlavních premis je otevřenost vůči všem zájemcům o zdravý životní styl a ucelený rozvoj těla i osobnosti, věnujeme svoji pozornost také dětem z ulice, pomáháme rodičům s rozvojem jejich dětí (včetně individuálního rozvoje celé rodiny), působíme na veřejných akcích a o svých aktivitách i metodice rozvoje besedujeme se zájemci z řad široké laické veřejnosti a máme podporu nejednoho člena bezpečnostních složek této země.

Po praktické stránce připravujeme naše členy na reálný život. Leckdy názornými ukázkami je zbavujeme iluzí a naivních představ o světě kolem nás a učíme je, jak zvládat zátěž, jak se přirozeně orientovat ve složitých a vyhrocených situacích, jak účinně a prakticky posilovat svůj zdravý úsudek, postřeh a zohledňovat důsledky vlastního jednání. Jasně pojmenováváme rozdíly mezi nezodpovědným nakládáním s životem a cíleným rozvojem osobnosti, což má leckdy překvapivý vliv na mladé lidi, kteří jsou vystaveni pokušením a lákavým, laciným, ovšem o to více nebezpečným, nabídkám skupin se společensky závadným charakterem.

Disciplína a řád, které našim členům předkládáme, ovšem není slepou ideologií, ale praktickým mravním základem, který je nezbytný v každé době a množství moderních technologií často upozadňuje jejich význam. Zde se silně projevuje vliv tradičního pojetí orientálních bojových umění. Důraz na Muay Thai, Muay Boran a Krabi Krabong pramení z poznání, že pouze jasné, názorné, důrazné a přímé upoutá pozornost a přinutí k zamyšlení nad fatálností vlastních rozhodnutí. Přesah, který naši lektoři a mistři mají směrem k dalším bojovým umění je zárukou, že se nejedná o monotematickou výuku jednoho stylu, ale o přenosnou metodiku, jejímž uchopením si člověk rozšiřuje obzory, získává představu o podstatě i závažnosti každého konfrontace a učí se mu včas předcházet nebo, nelze-li se mu vyhnout, být na něj co nejlépe připraven. Neboť naši členové i sympatizanti přišli často do styku s jinými bojovými styly, praktikami i uměními, mají díky našemu komplexnímu pojetí i širšímu kontextovému zasazení možnost účinně propojovat všechny svoje vědomosti do harmonického celku, detekovat chybné představy, nefunkční nebo nebezpečné návyky a hlavně uvědomovat si smysl i návaznost jednotlivých kroků nebo prvků coby částí jediného celku a procesu. A toto poznání patří mezi to nejcennější, co si naši členové odnáší do každodenního života.

Celé naše snažení směřuje k rozvoji člověka bez ohledu na jeho sociální, fyzické či věkové dispozice. Věnujeme se našim členům bez ohledu na pohlaví nebo stáří, původ či společenské bariéry. V žádném případě se neuzavíráme ani sociálně slabším nebo ženám. Ba naopak, neboť jejich zájem bývá daleko méně povrchní, což je nezbytný předpoklad pro dosažení účelnosti prováděných kroků. Je ovšem pravda, že z praktických i patriotických důvodů upřednostňujeme zájemce z našeho nejbližšího, lokálního okolí, což je právě Praha 8. Proto je zapotřebí vytvořit pro naše aktivity stabilní opěrný bod. Tento bod musí být kontaktním místem, na které si naši členové zvyknout a budou se na něj pokaždé s jistotou obracet.

Je důležité zdůraznit, že občanské sdružení Deserve honour 48 dh chce zaměřit svoji pozornost na intenzivní kontakt s občany sociálně oslabených skupin, tedy zejména děti, mládež, ženy a rodiny z lokality Praha 8. Je to přirozená protiváha náročnému profesionálnímu pojetí výuky, které realizujeme ve sportovním klubu ozbrojených složek PCMTP Gym ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha a Policie ČR. Rozvoj mladých zájemců a zájemkyň je důležitou součástí komplexně pojaté výuky, která vychází z dlouholetých orientálních tradic a pozitivně působí zejména na sociální vazby ve společnosti. Je přitom nepřijatelné, vyčleňovat z okruhu zájemců ty, kteří nedokáží z důvodu svého sociálního postavení přispět na nezbytně nutný a zároveň kvalitativně funkční provoz našeho sdružení. Posílením těchto členů, jak po stránce fyzické tak i psychické, dochází k jejich lepšímu začlenění do společnosti a v důsledcích tak oslabuje potenciálně rizikové nebo naopak ohrožené skupiny spoluobyvatel.

V seminářích a kurzech zaměřených na děti a mládež bychom se rádi věnovali právě těm dětem, které by jinak trávili svůj čas na ulici nebo sdružováním se do sociálně problematických part a gangů, ve kterých chybí pozitivní autorita a morálně validní, společensky přínosný řád. Ten jim nabízíme skrze pravidelná setkání a podporujeme je organizací nejen vlastních vystoupení, besed a delegací. Protože rozvoj fyzické kondice našich členů je nedílnou součástí celého procesu, považujeme za vhodné a žádoucí umožnit jim i odbornou péči o své fyzické i duševní zdraví. Významnou roli v našem přístupu k mládeži hraje podpora rodinných aktivit, kdy rodiče, je-li z jejich strany vůle a prostor, mají příležitost účastnit se našich aktivit i se svými dětmi a některé z našich programů přímo počítají s jejich účastí. V seminářích a kurzech pro rodiny a širokou veřejnost jsme připraveni nabízet odborný vhled do celé problematiky danných forem umění a to zasazených do historických i regionálních souvislostí. Jsme zastánci pragmatického přístupu k celé věci, nepropagujeme jeden směr jako jediný možný, ale soustředíme se především na samotné výukové procesy a praktickou účelovost probírané látky.

Naše vlastní tradiční hodnoty obohacujeme o umění pocházející z asijského kontinentu, která sebou nesou prvek, jež se s postupem času z naší kulturní oblasti vytratil. Máme tím na mysli vztahy v rodině ak autoritám, vzájemnou sounáležitost, úctu a respekt. Nosným prvkem tohoto procesu je zachování původního zdravého jádra vyplývajícího z předešlých sociálně-kulturních hodnot, jako bylo například uctívání v kultu předků. Vlastní formou přesahu je samotný proces předávání znalostí, zkušeností a návyků po ose žák – starší žák – učitel – mistr. Pak je totiž možné uchopit okamžitou zpětnou vazbu. Při nahlédnutí do procesu je jasně deklarována zkušenost, zručnost a procesní zdatnost. Základním přínosem tohoto procesu je odstranění problémů, který charakterizují dogmatické přístupy a formy, které jsou již časově nebo logicky nepřípustné a mají negativní dopad na společnost.

Přirozený aktivní přístup k tradičním hodnotám je součástí všech našich aktivit a tím se stává nedílnou součástí rozvoje osobnosti a návyků našich členů. Kvalitní bojové umění nerozvíjí jenom tělesnou a zdravotní zdatnost, ale zároveň připravuje členy na zátěžové životní situace, které potom, přijdou-li, efektivněji zvládají na základě nabytých zkušeností. Tematické konzultace s odborníky, kterými jsou nejednou i významné osobnosti, uvádí předávané zkušenosti do souladu s praxí. Důležitý význam hraje konfrontace tuzemských a zahraničních zkušeností a to zejména proto, že v odlišných podmínkách jsou výukové procesy vystavovány odlišné zátěži a tak jsou snáze detekovatelné silné i slabé stránky konkrétních kroků, návyků a úkonů. Komplexní rozvoj našich členů není myslitelný bez těchto konzultací.

privatekontaktygalerieCopyright © 2010 - 2013 Deserve Honour 48 DH. Všechna práva vyhrazena. Správce webu: Honza Mlejnek - honza@silapaa.cz